سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید فلاحیان – عضو هیئت علمی دانشگاه شمال گروه عمران- سازه، آمل، ایران
مرتضی حسینعلی بیگی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران
مهران شهیدی – کارشناس ارشد عمران- سازه
حامد محس نزادگان – کارشناس ارشد عمران- سازه

چکیده:

در سازه های مختلف از جمله ساختما ن های بلند مرتبه جهت تأمین نیازهای ضروری از قبیل عبور لوله های تأسیسات یا نیازهای دسترسی همانند در و پنجره در مسیر تیرها ی عمیق، تعبیه ی بازشو در جان تیرها ضروری می باشند. تعبیه ی بازشو درجان تیرهای عمیق باعث کاهش ظرفیت برشی آن ها می شود. در دو دهه گذشته استفاده از مواد ترکیبی مانند فیبرهای تقویت شده پلیمری در تقویت بتن مسلح رشد زیادی داشته است . استفاده از لایه های FRP هیبرید که در این تحقیق شامل ترکیبی از کربن و الیاف شیشه هستند، رفتار مواد را در برابر عوامل غیرخطی تغییرمی ده ند. در تحقیق حاضر، تقویت برشی تیرها ی عمیق بازشودار مستطیلی ضعیف در برش، با استفاده از لایه های FRP هیبرید و تأثیر آ ن ها در افزایش ظرفیت باربری تیرها به کمک مدل های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور ۱۱ تیرعمیق بر روی تکی ه گاه ساده تحت بارگذاری دونقطه ای استاتیکی و به فواصل مساوی از تکیه گاه ها مورد آزمایش قرارگرفتند. در تمامی تیرها مقدار آرماتورهای کششی، آرماتورهای جان و نسبت دهانه ی برشی (a) به عمق تیر (D) مشابه، ولی ابعاد بازشوها متفاوت می باشند. از این میان چهار تیر به عنوان نمونه ی شاهد ( بدون تقویت ) و بقیه ی نمونه ها نیز در دهانه ی برشی تیر، با لایه های FRP هیبرید تقویت شدند. نتایج نشان داد که استفاده از لایه های FRP هیبرید، ظرفیت باربری نهایی تیرها را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهند.