سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهرام سلطانی سولگانی – استادیار، ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، گروه شی
مریم ابریشم کار – استادیار، ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، گروه شی
زهره سلطانی – دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده:

در این پروژه مطالعات آزمایشگاهی به منظور بررسی اثرات تزریق آب و اختلاط آب دو سازند متفاوت برتشکیل رسوب در شرایط مختلف انجام گرفته است و سعی شده است اثر و بر هم کنش دو نوع متفاوتآب سازند های مخازن جنوب غربی ایران بررسی شود. شناسایی عناصر سازنده دو نمونه آب به کمک دستگاههای فلیم فوتومتری، اسپکتروفوتومتری نشری و پلاسمای جفت شده ی القایی ) ICP ( انجامگرفت و سپس اختلاط آبها در دماهای مختلف و با نسبت های گوناگون انجام شد. بررسی نتایج میزان رسوب نشان داده است که دما اثر بسیار زیادی بر رسوب مواد داشته است بطوریکه رسوب ناچیز درنسبت های کم در دمای پایین، در همان نسبت در دمای بالاتر بطور کلملا مشخصی افزایش یافته است. همچنین نتایج آنالیز رسوب نشان داده است که عمده رسوب از ماده سولفات کلسیم تشکیل شده بود.نتایج آزمایش ها با مدل سازی ترمودینامیکی نیز مقایسه شد که هماهنگی بسیار خوبی بین داده های آزمایشگاهی و مدل سازی مشاهده شد