سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد شفیعی شیوا – کارشناس ارشد مهندسی آب، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
سیدمحمود برقعی – استاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

تغییرات فشار جریا نهای غیردائم در تون لهای آب بر موجود در س دها و نیروگا ههای برقابی تابعی از شرایط هیدرولیکی آن نظیر دبی جریان آب، دبی جریان هوای ورودی، سرعت جریان، محل ورود جریان هوا به آن و پارامت رهای طراحی سازه تونل از قبیل شیب طولی مسیر، ابعاد تونل و نیز شرایط عملکردی و بهره برداری از آن مانند کنترل ورود هوا به آن و ایجاد تغییرات در مسیر جریان نظیر نحوه بستن دریچ ههای کنترلی است. در این مقاله با استفاده از یک مدل آزمایشگاهی تغییرات فشار در جریان غیردائم در شرایط تعریف شدهای بررسی شده است. برای ثبت تغییرات فشار از فشارسن جهای الکترونیکی در قسم تهای مختلف فلوم استفاده شده است تا در شرایط مختلف هیدرولیکی، تغییرات فشار دینامیکی ثبت شود. در این بررسی شیب طولی فلوم مورد بررسی دارای مقادیر صفر تا چهار درصد است و نتایج بررسی عدد فرود در جریا نهای ایجاد شده و ارتباط آن با تغییرات فشار در جریا نهای غیردائم دوفازی در تون لهای آب بر ارائه شده است. تغییرات فشار مورد بررسی در این مقاله، تغییرات مربوط به میزان حداکثر فشار بوجود آمده دو فازه در محل نصب فشار سن جها واقع در کف و ودیواره فلوم نسبت به فشار نرمال موجود در آن محل قبل از بوجود آمدن جریان غیردائم است و نتایج حاصل از فشار سنج نصب شده در کف و نزدیکی دریچه ارائه گردیده است و نشان داده شده است که این تغییرات با مقدار عدد فرود جریان دارای رابطه منطقی و معناداری است.