سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد جواد صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایرا
حسن هاشمی پور – دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه شهید باهنر
سید نظام الدین اشرفی زاده – دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

فرآیند های اکسیداسیون پیشرفتهAOP روش های به نسبت جدیدی هستند که باعث شتاب بخشیدن به اکسیداسیونتجزیه محدوده وسیعی از مواد آلی و غیر آلی می شوند AOP به طور عمده باعث تولید رادیکالOH-می شود که بهفرآیند تجزیه کمک می کند تا جایی که گونه های آلاینده هدف کاملا بهH2O و CO2و اسید های معدنی (اگر آلاینده حاوی هالوژن باشد) تبدیل شود. در این تحقیق حذف بنفش متیلMethyl Violet) به عنوان یک رنگزای بازی از محلول آبی طی واکنش فوتوکاتالیستی و سونو فوتو کاتالیستی توسط نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید مورد بررسی قرارگرفت. اثر پارامتر های مختلف نظیر غلظت نانو کاتالیست، غلظت اولیه رنگ، توان تابش فرابنفش، دما و زمان تماس در میزان حذفMV مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که دمای بالاتر و غلظت اولیه کمتر منجر به میزان حذف بالاتر می شود