سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مسعودیان – استادیار گروه سازههای آبی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد قره گزلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ارمغان سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سمیرا ضیایی فر – کارشناس گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

سازه ترکیبی سرریز و دریچه کاربرد بسیاری در مهندسی هیدرولیک داشته و دارای مزایایی نسبت به استفاده جداگانه هر یک بهتنهایی از جمله عبور همزمان مواد شناور )چوب، یخ و…( و مواد قابل تهنشین شدن )رسوبات( دارد.یکی از مدلهای ترکیبی سرریز– دریچه، سازه ترکیبی نیماستوانهای است که دارای ویژگیهایی از جمله اقتصادی بودن، طراحی آسان، سهولت ساخت، ضریب دبی بالا و … میباشد. در این تحقیق سرریز دریچه نیماستوانهای در حالتیکه سمت پاییندست بهصورت نیمدایره و وجه رو به بالادست بهصورت صفحه تخت است بررسی شده و سپس با چرخاندن سازه بهطوریکه صفحه تخت در زوایای مختلفی قرار گیرد تغییرات ضریب دبی جریان تحلیل شده است آزمایشات در کانالی افقی به طول ۵ متر و عرض ۵۵ میلیمتر انجام شد. در این آزمایشات از لولههای PVC با قطرهای ۴۰، ۷۰ و ۶۰ و ۸۵ میلیمتر بهعنوان مدل سرریز – دریچه استفاده شد و زوایای قرارگیری سرریز – دریجه نیماستوانهای در محدوده ۴ تا ۰۵۴ درجه بررسی شدند.