سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی صدیق کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی،دانشگاه تربیت مدرس
سید علی ایوب زاده – دانشیار گروه سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس
علی صمدی رحیم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از مسائلی که برروی نحوه رسوبگذاری در مخازن نقش مهمی دارد توزیع سرعت و تنش برشی در نزدیکی بستر می باشد. این بررسی در راستای طولی صورت م یگیرد. در این تحقیق در یک مدل رودخانه به مخزن این مسئله به طور آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت هاست. بر اساس نتایج بدست آمده در مطالعات مربوط به رسوبگذاری در ابتدای مخازن اینکه جریان در حالت دبی ثابت عبور داده شود یا به صورت هیدروگراف، می تواند تاثیراتی برروی نتایج آزمایشات داشته باشد. در محدوده ابتدایی مخزن بین مقادیر محاسبه شده با روشهای مختلف محاسبه تنش برشی اختلافات قابل ملاحظه ای وجود دارد.