سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا بهنود – دانشجوی کارشناسی ارشد
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
باقر انوری پور – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
معصومه فراستی – عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

امروزه نشت نفت به آبهای آزاد دنیا و ایجاد لکه های نفتی بهعلت مسایل و مشکلات زیست محیطی و اقتصادی که به همراه دارد به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است. تاکنون روشهای فیزیکی و شیمیایی مختلفی برای حذف این آلودگی بکار رفتهاست. روش جذب یک روش فیزیکی میباشد که با توجه به انتخاب جاذب میتواند بسیار مناسب و ارزان باشد. در سالهای اخیر استفاده از جاذبهای گیاهی طبیعی، خصوصا جاذبهایی که از مواد دور ریز کشاورزی تهیه میشوند بعلت قیمت کم ودسترسی آسان، بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. در این تحقیق توانایی جذب نفت خام از سطح آب توسط چند گیاه مختلف مقایسه شده است. گیاههای بکار رفته شامل: نی، پوشال برگ نیشکر و باگاس به صورت باگاس خام (کامل)، پیت (مغز) باگاس میباشد. آزمایش جذب برای لکه نفت شناور در سطح آب بررسی شده و تاثیر زمان جذب نیز بررسی شده است. نتایجبدست آمده نشان می دهد که از میان جاذبهای آزمایش شده، باگاس خام توانایی جذب بیشتری نسبت به سایر جاذبها داشته و با کاهش اندازه ذره، توانایی جذب افزایش مییابد. این افزایش در توانایی جذب برای باگاس خام بیشتر از سایر جاذبها میباشد. بخش اصلی فرآیند جذب در زمان آغاز و در پنج دقیقه اول انجام میشود