سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساسان مددی – دانشجوی کارشناس ارشد سازه های ابی
علیرضا عمادی – استادیار گروه مهندسی آب

چکیده:

یکی از موارد استفاده سرریزها تنظیم سطح آب در شبکه های ابیاری می باشد جهت این کار می توان از سرریزهای اوجی استفاده نمود. با توجه به اینکه در کانالها یکی از مشخصات کانال شیب کف می باشد دراین تحقیق تغییرات ضریب دبی نسبت به شیب کف کانال مورد بررسی قرارگرفته است به این منظور ازمایشاتی در یک فلوم ازمایشگاهی در چهار شیب و به ازای هر شیب در پنج دبی مختلف انجام شد شرایط جریان در بالا دست سرریز زیربحرانی و در پایین دست فوق بحرانی می باشد به منظور تعیین سرعت در کانال و ارتفاع آب روی سرریز ارتفاع آب درکانال و دبی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد با افزایش شیب ضریب دبی افزایش می یابد که این امر به علت افزایش سرعت می باشد از طرف دیگر با افزایش عدد فرودبالادست Fr و ارتفاع بدون بعد سرریز h/a ضریب دبی افزایش می یابد.