سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی خسروی مشیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرولیک، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود قدسیان – استاد هیدرولیک، پژوهشکده مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس
محمد واقفی – استادیار سازههای هیدرولیکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

در این مقاله تأثیر عدد فرود بر میزان آبشستگی اطراف آبشکن T شکل مستغرق و مستقر در موقعیت ۴۵ درجه از قوس ٩٠ درجه و تغییرات توپوگرافی بستر بررسی شده است. آزمایشات تحت دبی ثابت ٢۵ لیتر بر ثانیه در سه عدد فرود ۰/۲۳ ، ۰/۳ و ۰/۳۴ و در درصد استغراق ۵درصد انجام گردیده و نتایج بیانگر این است که با افزایش عدد فرود حداکثر عمق آبشستگی، ابعاد و حجم چاله افزایش می یابد و این افزایش در فرودهای نزدیک به آستانه حرکت بیشتر می باشد.