سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایوب مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – استاد گروه ساز ههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
بهنام سروری نژاد – دانشجوی دکتری سازه های آبی

چکیده:

معضل رسو بگذاری همواره به عنوان مه مترین عامل در کوتاه کردن عمر مفید سدها مطرح بوده است و سدهای مخزنی زیادی هدلیل پرشدن از رسوب، متروکه شد هاند. کمیسیون بی نالمللی س دهای بزرگLCOLD) 1988 ) ، با در نظر گرفتن حجم موجود تمام سدهای دنیا اعلام کرده است که سالیانه به طور متوسط یک درصد از حجم مخازن کاسته م یشود[ ۱] . یکی از مه مترین پدید هها در رسو بگذاری مخازن جریا نهای غلیظ هستند که باید نقش این جریا نها در فرایند رسو بگذاری مخازن شناسایی شده و با شناخت پارامترهای مختلف این جریان نسبت به مدیریت رسوب مخازن اقدامات موثر را انجام داد. یکی از پارامترهای بسیار مؤثر در تغییر هیدرولیک جریان غلیظ، تغییرات مقطع رودخانه در مخازن سدها است. لذا در این تحقیق به بررسی تغییرات بدنه جریان غلیظ در مقاطع همگرا وتأثیر آن بر شدت اختلاط در یک فلوم با شیب کف قابل تغییر، عرض ۷۲/۵ سانتی متر، عمق ۶۰ سانتی متر و طول ۶ متر در یک زاویه ه مگرایی ۸ درجه با سه دبی، سه غلظت و سه شیبدرآزمایشگاه مد لهای هیدرولیکی دانشگاه شهید چمران اهواز پرداخته شده است. نتایج نشان م یدهند با افزایش پارامترهای شیب و غلظت ارتفاع بدنه کاهش و با افزایش دبی ارتفاع بدنه نیز افزایش مییابد. همچنین با افزایش پارامترهای دبی و شیب شدت اختلاط بیشتر شده و با افزایش غلظت از مفدار آن کاسته میشود.