سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید وحید سیدان – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ترمودی
فرزانه فیضی – عضو هیات علمی (دانشیار)، مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ترمودینامی

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی ترمودینامیکی تعادل فاز مایع-بخار سیستم سه تایی پروپان-اکتان-دودکان است.کار حاضرشامل سه بخش اصلی است. در بخش اول به توضیح آزمایشگاهی تحقیق شامل مواد، دستگاه آزمایش، روش آزمایش و روش نمونهگیری پرداخته میشود. در بخش دوم مدل مورد استفاده در مدلسازی تشریح میگردد و در بخش سوم نتایج آزمایشی و تئوری با هم مقایسه خواهند شد. تطبیق خوب نتایج آزمایش با نتایج حاصل از مدلسازی حاکی از انتخاب صحیح مدل برای سیستم مورد مطالعه و قابلیت بسیار خوب معادله PC-SAFT در پیشبینی تعادلات فازی چنین سیستمهایی است.