سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی اکبری مقدم آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محسن ایزدی نیا – استادیار دانشکدهی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمدرضا افتخار – استادیار دانشکدهی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ترمیم و تقویت ستون های بتنی آسیب دیده به عنوان اعضای اصلی سازه ها همواره مورد توجه محققین سازه بوده است . در راستای مقاوم سازی این اعضا مطالعات زیادی صورت گرفته است؛ ولی در رابطه با اعضایی که بر اثراضافه بار محوری اولیه دچار آسیب شده باشند مطالعات محدودی صورت گرفته است. امروزه ورق های تقویتی GFRP وCFRP به دلیل ویژگی های منحصر به فردشان همچون ضخامت و وزن کم، مقاومت کششی بالا و استحکام در برابر خوردگی در پروژه های ترمیم و تقویت بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است . محصور کردن ستون های بتنی توسط ورق هایGFRP وCFRP علاوه بر افزایش ظرفیت باربری و کرنش گسیختگی ستون، باعث بهبود شکلپذیری و قابلیت جذب انرژی بیشتر آن اعضا می گردد. در این تحقیق تعداد ۲۴ نمونهی آزمایشگاهی کوچک استوانه ای در قالب ۸گروه طبقهبندی شدهاند. نمونههای تقویت شده در ۴ گروه توسط ورقهای CFRP ,نمونههای ۴ گروه دیگر توسط ورقهایGFRP تقویت شدهاند. بر این اساس برای پیشبرد اهداف تحقیق ۴ گروه از نمونهها نخست تحت اعمال درصدی از بار محوری نهایی قرار گرفته اند سپس تقویت شدهاند و ۲ گروه بدون اعمال بار محوری نهایی اولیه تقویت شدهاند. در پایان گروههای مذکور به همراه ۲ گروه بدون تقویت تا حصول مقاومت و زوال نهایی تحت اعمال بار قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که گروههایی که قبل از مقاومسازی درصدی از بار نهایی محوری بر آن ها اعمال شده؛ شکلپذیری بیشتری نسبت به نمونههای بدون اعمال بار اولیه و مقاومسازی شده از خود نشان میدهند.