سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا مردوخ پور – استادیار گروه عمران و مهندسی آب ،دکترای سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسل
حسین جاماسبی – کارشناس ارشد عمران سازه ، عضو هیات علمی گروه عمران ، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

در این مقاله به مطالعه آزمایشگاهی برروی تاثیر چرخه های متنا وب یخ زدن و آب شدن ، بر روی رفتار چسبندگی ، ترکها و تنشها در لحظه گسیختگی در مخازن مقاومسازی شده با بتنFRP پرداخته میشود. در مطالعه تحقیقی حاضر با انجام آزمایش برش مستقیم بر روی قطعات بتنFRP که تحت تعداد چرخه های متناوب یخ زدن و آب شدن معادل با ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ دوره قرار میگیرند ، بروز ترک در سطح مشترک بتن و الیاف مسلح کننده ، مورد بررسی قرار میگیرد تا به دو هدف اصلی تحقیق به شرح ذیل پرداخته شود : الف : روند از بین رفتن خاصیت چسبندگی در سطح مشترک بتن و الیاف تسلیح کننده در مخازن بتنی حاوی آب شرب مقاومسازی شده باFRP ب : تنش انتقالی در فصل مشترک بتن و الیاف تسلیح کننده در مخزن تحت تا ثیر چرخه های متناوب یخ زدن و آب شدن نتایج آزمایشگاهی مبین آن است که چرخه های متناوب یخ زدن و آب شدن سبب کاهش چشمگیر ظرفیت نهایی باربری ( حدود ۱۸ درصد) و کاهش انرژی گسیختگی در بتن FRP میگردد