سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هدیه سلامت روندی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مهندسی رودخانه
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدحسین خرازی فرد –
سعید قربان بیگی –

چکیده:

فرسایش کناره یکی از منابع تولید رسوب دررودخانه های آبرفتی می باشد دراین بین یکی از عوامل مهم فرسایش کناره رودخانه فرسایش نشتی محسوب می شود که منجر به تخریب کناره رودخانه بعد ازانجام فرایند زیرشویی است هدف این تحقیق مطالعه فرسایش نشتی کناره رودخانه ها درهنگام وجودسازه ی متقاطع همچون لوله زهکش یا لوله انتقال گاز با استفاده از اندازه گیری عمق چاله آبشستگی ناشی از فرسایش نشتی درمجاورت لوله درکنار رودخانه است این مطالعه با اندازه گیری میزان پسروی عمق چاله ابشستگی دراثر فرسایش نشتی کناره رودخانه دریک فلوم آزمایشگاهی درفواصل زمانی مختلف و درگرادیان های هیدرولیکی متفاوت صورت گرفته است. نتایج نشان میدهد که تحت گرادیان ثابت طول چاله فرسایش به اندازه ذرات تشکی لدهنده لایه ماسه ای و وجود سازه متقاطع بستگی دارد.