سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میلاد خواستاربروجنی – کارشناس ارشد سازه های آبی
حسین صمدی بروجنی – استادیار دانشگاه شهرکرد
کاظم اسماعیلی – استادیاران دانشگاه فردوسی مشهد
علی نقی ضیائی –

چکیده:

باتوجه به خاصیت چسبندگی رسوبات ریزدانه عوامل فیزیک شیمیایی سیال موجب تغییر دررفتار این رسوبات می شود دراین پژوهش خصوصیات ته نشینی رسوبات درسه سطح پساب و برای تنش برشی و غلظت رسوب متفاوت با استفاده از فلوم دوار مورد ارزیابی قرارگرفت پروفیل سرعت و توزیع تنش برشی درفلوم دوار با استفاده از دستگاه ADV اندازه گیری شد نتایج نشان میدهد که غلظت رسوبات معلق با گذشت زمان کاهش یافته و این کاهش تا رسیدن به یک مقدار یکنواخت ادامهدارد نسبت غلظت تعادلی به غلظت اولیه دریک تنش برشی معین برای غلظت ها و سطوح مخلتف پساب تقریبا یکسان است و مشخص شد پساب سبب کاهش غلظت تعادلی م یشود.