سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد غیاث – دانشجوی کارشناسی ارشد سازهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
کیاچهر بهفرنیا – استادیار دانشکدهی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مبحث ترمیم و تقویت سازهها یکی از شاخههای اصلی مهندسی عمران میباشد. در این راستا مقاوم سازی اعضای فشاری، به خصوص ستونهای بتن آرمه توسط ورقههای مسلح پلیمری یکی از روشهای رایج در مقاوم سازی این اعضا محسوب میشود. ورق FRP با محصور کردن عضو فشاری و ممانعت از انبساط جانبی ناشی از اثر پواسون باعث افزایش مقاومت فشاری و شکل پذیری میگردد. در این تحقیق آزمایشگاهی اثرات روشهای مختلف تقویت ستونهای بتنی توسط ورقهی CFRP شامل تاثیر عرض و لایههای ورق تقویتی بر شکل پذیری و رفتار تنش- کرنش ستونهای بتنی در حضور تسلیح داخلی ستون مورد بررسی قرار گرفته است. تسلیح داخلی ستون مشتمل بر ارزیابی تاثیر میلگرد طولی و عرضی، گامهای میلگرد دورپیچ عرضی و همچنین طول مهاری میلگرد طولی بر میزان محصور شدگی است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان میدهد که با آرایش مناسب ورقهای تقویتی CFRP میتوان محصورشدگی در ستونهای بتنآرمه را به صورت مطلوبی ایجاد نمود.