سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحیده مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاهعلوم کشاورزی و منابع طبیعی
عبدالرضا ظهیری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
امیراحمد دهقانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان.
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

چکیده:

آبشستگی موضعی یکی از مهمترین دلایل شکست پلها است. بنابراین شناسایی دقیق عوامل موثر در این زمینه از اهمیت بالایی برخورداراست. مشخصات هندسی پایه از عوامل بسیارمهم در تعیین میزان بیشینه آبشستگی موضعی در پلها است. در این تحقیق، آزمایشهایی به منظور بررسی شکل پایه بر بیشینه آبشستگی موضعی بر روی یک کانال آزمایشگاهی به عرض ۴۰ سانتیمتر، ارتفاع ۴۰ سانتیمتر وطول ۹ متر و با استفاده از پایهبا مقطع دایر های به قطر ۳۵ میلیمتر، پایه مستطیلی با دماغه نیمدایره و ردیف پایه استوانهای در شرایط آب زلال و رسوب یکنواخت انجام شد. سپس بیشینه عمق آبشستگی و الگوی نهایی آبشستگی در اطراف این سه شکل مختلف پایه بررسی و نتایج با یکدیگر مقایسه شدند.