سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم اسماعیلی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی صانعی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
معین آصفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی

چکیده:

یکی از شیوههای کنترل رسوب درسازه های آبی استفاده از حوضچه های رسوبگیر گردابی است دراین نوع حوضچه ها یکی از پارامترهای طراحی که با راندمان هیدرولیکی رابطه مستقیم دارد قطر روزنه تحتانی آن است این قطر روزنه با راندمان رسوبگیری ازطریق تاثیر برهسته هوا و قدرت گردابه دررابطه است دراین تحقیق برای بررسی این پارامتر از سه قطر روزنه ۳۶ و ۴۶ و ۵۹ میلی متر همراه با تزریق رسوب استفاده شد و راندمان هیدرولیکی و رسوبگیری همزمان مورد آزمایش وبررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که با افزیاش رینولدز جریان ورودی به حوضچه تا re=8000 می توان میزان تلفات دبی به شدت کاهش داد و لی دراعداد Re>9000 تلفات دبی ثابت شد همچنین با افزایش قطر روزنه تحتانی مشاهده شد که م یتوان با ثابت نگهداشتن راندمان رسوبگیری کل میزان رسوبشویی درکف حوضچه را افزایش داد