سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مفتاح هلقی – دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وحیده مرتضوی –
مهری عبدی دهکردی –
نجمه سادات فلاح گلنشینی –

چکیده:

توصیف رفتار رسوبات ریز دانه چسبنده بسیار پیچیده است. زیرا رسوبات ریزدانه چسبنده، تحت یک سیکل دائمی فرسایش، حرکت انتقالی، انتشارمولکولی و تلاطمی، تفرق، تشکیل خاکدانه، تشکیل کلوخچه، رسوبگذاری و تراکم هستند. بنابراین بررسی این رفتار در رودخانههایی کهه ووهوداین ذرات در باررسوبی آنها قابل ملاحظه است باعث تاثیر ودی در برآورد بار رسوبی میگردد. شهبیه سهازی حرکهت رسهوبات چسهبنده ب شهدتتحت تاثیر خواص ماکروسکوپی از سیستم آب- رسوب می باشد. در تحقیق حاضر بهمنظور بررسی تاثیر غلظت و زمان تهنشهینی رسهوبات ریزدانهه چسبنده در نحوه رسوبگذاری، آزمایشهایی در یک فلوم آزمایشگاهی به عرض ۰۴ سانتیمتر و طول تقریبی ۹ متر و با غلظت ورودی بهین ۰ تها ۰۴ گرم بر لیتر و زمانهای تهنشینی ۱ ۲ ۴ ساعت انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش غلظت، عمق تهنشینی افزایش مییابد. همچنین بهرخلا رفتهار رسوبات غیرچسبنده، با افزایش زمان تهنشینی، به علت خاصیت تراکم در رسوبات چسبنده ریزدانه، عمق تهنشینی به میزان وزیی کاهش یافت.