سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد بریمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
علیرضا مسجدی – دانشیار دانشگاه آزاد اهواز
علی عصاره –

چکیده:

آبگیر کفی سازه ای است فلزی که دربستر رودخانه های کوهستانی با شیب زیاد به منظور انحراف جریان مورد استفاده می باشد از مهمترین اهداف جریان برروی یک ابگیر کفی تعیین مقدار دبی انحرافی می باشد دراین تحقیق به بررسی اثرعمق اب دربالا دست شبکه متقاطع برضریب تخلیه آبگیر پرداخته شدهاست به منظور انجام آزمایشها از یک مدل فیزیکی استفاده گردید درمدخل ورودی آبگیر از شبکه مشبک متقاطع با چهارفضای عبوری شیب و قطر ثابت استفاده شد نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش عمق آب دربالا دست شبکه آبگیر مقدار ضریب تخلیه آبگیر نیز افزایش می یابد.