سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجمه السادات فلاح گلنشینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
عبدالرضا ظهیری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان,گرگ
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار گروه مهندسی آب ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان,گرگ
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان,گرگ

چکیده:

آبشستگی پایهی پل پدیدهای است که میتواند خسارات مالی و جانی بسیاری در بر داشته باشد. در شرایط سیلاب، شاخه و برگ گیاهان و مواد شناور در رودخانه اغلب در جلوی پایهی پلها تجمع یافته و باعث افزایش عمقآبشستگی موضعی و تسریع در تخریب پل میشوند. توده مواد شناور از مقادیر کوچک تا انسداد کامل دهانهی پل را شامل میشود. مشخصات و پتانسیل توده تجمع یافته به مشخصات منبع تولید و تامین مواد شناور )شاخه و برگدرختان(، فرآیندهای فرسایشی سواحل رودخانه، هیدرولیک جریان رودخانه و نیز هندسهی رودخانه و نیز سازه پل بستگی دارد. در این مقاله با استفاده از دادههای آزمایشگاهی، اثر تغییر طول توده شاخ و برگ انباشته شده جلوی پایهپل بر حداکثر عمق آبشستگی مورد بررسی قرار میگیرد