سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی بختیاری – استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
سیدمحمود کاشفی پور – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
مهدی قمشی – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

مکانیزم رودخانه ها به گونه ای است که مقطع یک رودخانه به مرور زمان دچارتغییرات شدید میگردد این تغییرات بویژه درقوس رودخانه ها مشهود تر است فرایندهای فرسایش ساحل به طور مستقیم به مهاجرت جانبی آبراهه های ابرفتی مربوط میشود اندرکنش نیروهای فعال حاصل ازجریان آب و نیروهای مقاوم به جریان ناشی ازموادبستر باعث فرسایش ساحل میشود یک یاز روشهای متداول ساماندهی و کنترل فرسایش کناری درقوس رودخانه ها استفاده از ابشکن می باشد یکی ازمواد مهم درمورد آبشکن ها نحوه محافظت و حفظ پایداری آنها می باشد که کمتر مورد بررسی قرارگرفته است نظر به کاربرد بسیارزیاد آبشکن جهت محافظت سواحل بخصوص درقوس ها و لزوم محافظت از این سازه تحقیق حاضر صورت پذیرفت دراین تحقیق تاثیر پارامترهای هندسی آبشکن از جمله طول و فاصله قرارگیری برروی پایداری ریپ رپ ها مورد بررسی قرارگرفته است.