سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین هرمزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
محمود شفاعی بجستان – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
ناصر طالب بیدختی – استاددانشگاه شیراز

چکیده:

آبشستگی پایه پلها به دلیل وجود جریان های روبه پایین وبرگشت آنها پس ازبرخوردبه بستر اطراف پایه است افزایش و کاهش قدرت این جریانها منجر به کاهش یا افزایش عمق آبشستگی می شود دراین تحقیق با فرض اینکه زبری می تواند باعث کاهش قدرت جریان های روبه پایین و درنتیجه کاهش عمق آبشستگی گردد ازمایش هایی با ابعاد زبری و شرایط جریان متفاوت انجام و نتایج درغالب نمودارهایی ارایه که حاکی ازتاثیر کاهنده عمق آبشستگی تاحدود ۷۰درصد می باشد.