سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی بهادری – استادیار گروه عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ارومیه
حامد هاشمی صنعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکوپی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

یکی از مهمترین موارد بحثبرانگیز در مورد ارزیابی رفتار مقاومتی مخلوط سیلت با ماسه مربوط به چگونگی بررسی رفتار این نوع خاک از طرف محققین می باشد. مجموعه عوامل زیادی در ارزیابی رفتار ماسه سیلت دار موثر می باشد که یکی ازمهمترین پارامترها ارزیابی ساختار فیزیکی سیلت اضافه شده به ماسه است. تعدادی آزمایش با استفاده از دستگاه سه محوری مونوتونیک با مقدار درصد های سیلت ۰ تا ۴۰ درصد با فشار تحکیمیمختلف و نسبت تخلخلهای متفاوت تحت حالت زهکشینشده بر روی ماسه انجام شدهاند. با بررسی نمودار های رسم شده در این مقاله می توان به این نتیجه رسید که رفتار ماسههای تمیز بسیار مقاومتر و پایدارتر از رفتار ماسههای حاوی سیلت است، این رفتار را می توان با بررسی منحنیهای مسییر تنش نمونههای آزمایش شده و با استفاده از پارامترهای نسبت تخلخل بین دانهای و معادل به خوبی در فضای حالت پایدار برای بهبود ارزیابی رفتار ماسه سیلتدار ارائه کرد