سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد همتی – استادیار دانشگاه ارومیه
مهدی قمشی – استادان دانشگاه شهیدچمران اهواز
محمود کاشفی پور –

چکیده:

اخیرا سرریزهای مستغرق به سازه های پرطرفدار درجهت کنترل فرسایش و رسوب درقوسها تبدیل گشته اند که هم ازنظر اقتصادی بصرفه بوده و هم ازنظر نصب بسیارآسانتر ازسازه های مشابه می باشد درتحقیق حاضربرای بررسی تاثیر زاویه احداث سرریزهای مستغرق برماکزیمم ارتفاع و سطح فرسایش یافته تپه رسوبی درقوس داخلی از سه زاویه ۶۰و۷۵و۹۰درجه درشرایط هیدرولیکی مختلف استفاده گردید نتایج تحقیق حاضر نشان دادکه تاثیر زاویه ای ۶۰و۷۵و۹۰درجه درکاهش ارتفاع تپه های رسوبی درنسبت دبی بیشتر ازدبی طراحی بترتیب برابر با ۲۰و۲۵و۱۸% می باشد همچنین با افزایش زاویه نسبت سطح فرسایش یافته تپه های رسوبی کاهش یافت