سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم علیزاده – دانشجوی کارشناسیارشد آبیاری زهکشی، دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهر
فرهاد میرزایی – استادیار گروه مهندسی آبیاری دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران
تیمور سهرابی – استاد گروه مهندسی آبیاری دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران
مسعود کاووسی – دانشیار موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

با توجه به نیاز فراوان به آب در روش آبیاری غرقابی و کمبود منابع آب در سالهای اخیر یکی از دیدگاههای موجود در کاهش مصرف آب در کشت برنج تغییر روش آبیاری سنتی به آبیاری متناوب میباشد. زئولیتها به دلیل منافذ زیاد و ساختار کریستالیشان ممکن است بیش از ۶۰ % وزنشان آب در خود نگه دارند. زئولیتها برای دوره خشکی رطوبت طولانیتری را فراهم میکنند. آنها همچنین سرعت مرطوب شدن دوباره و بهبود گسترش جانبی آب به ناحیه ریشه در طول آبیاری را افزایش میدهند، که این منجر به ذخیره مقدار آب مورد نیاز برای آبیاری میشود. در این تحقیق جهت بررسی اثر زئولیت بر وضعیت رطوبتی و خواص فیزیکی خاکهای شالیزاری فاکتور زئولیت درچهار سطح ۰ ، ۸ ، ۱۶ و ۲۴ تن در هکتار) در سه مرحله رطوبتی خاک (اشباع، ظهور ترک موئین، ترک نهایی) در سه تکرار به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در یک بافت (رس سیلتی) به صورت گلدانی در مؤسسه تحقیقات برنج کشور واقع در شهرستان رشت اجرا گردید. نتایج نشان داد که تاثیر سطوح مختلف زئولیت در مراحل مختلف رطوبتی بر روی درصد رطوبت وزنی خاک معنیدار بوده، همچنین وزن مخصوص ظاهری خاک طی فرآیند خشک شدن از۰/۸۲ به ۱/۳ گرم بر سانتی متر مکعب افزایش یافته است که میتواند به دلیل وجود درصد رس بالا از نوع اسمکتایت باشد. در نهایت مقایسه میانگینها نشان داد که تاثیر زئولیت روی نشست سطحی خاک، رطوبت و وزن مخصوص ظاهری در سطح یک درصد معنیدار بوده است