سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

میلاد شریفی نیک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت مخازن هیدروکربوری، دانشگاه آزاد اس
آرش ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت مخازن هیدروکربوری، دانشگاه صنعت نف
عبدالنبی هاشمی – استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
سید شهاب الدین آیت اللهی – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز- دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

سایر نویسندگان:
[علی نیازی] – استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
[پگاه صراف زاده] – کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش میکروبی (MEOR)یکی از روش های نوین و در عین حال اقتصادی در جهت افزایش تولید نفت از مخازن می باشد. در مخازنی که از لحاظ شوری و دما جهت رشد میکرو ارگانیزم ها مناسب می باشند، استفاده از این روش منجر به بازیافت بخش قابل ملاحظه ای از نفت می گردد. در این پژوهش تاثیر پارامتر دما، که یکی از مهمترین پارامترهای محدود کننده در استفاده از روش ازدیاد برداشت میکروبی می باشد، بر روی افزایش تولید نفت توسط Enterobacter Cloacaeکه یک باکتری تولید کننده بیوسورفاکتانت می باشد، با استفاده از روش سیلاب زنی مغزه بررسی شد. در سه دمای متفاوت،۴۰، ۶۰ و ۸۰ درجه سانتیگراد تست های سیلاب زنی مغزه با زمان ماند ۷ روز انجام گشت. نتایج نشان دادند که میزان تولید نفت به وسیله باکتری Enterobacter Cloacaeبا افزایش دما کاهش یافت و بیشترین میزان تولید نفت توسط این گونه باکتری برابر۴۴/۹درصدنسبت به نفت درجای اولیه در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد بود. نتایج آزمایش های تغییر ترشوندگی با استفاده از روش آموت در این سه دما، نشان دادند که این باکتری اندیس ترشوندگی را در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد از ۷۱/۰+ به ۱۸/۰+و در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد از ۶۸/۰+ به ۵۷/۰+تغییر داده است که نشان می دهد بیشترین تغییر ترشوندگی سنگ به سمت ترشوندگی خنثی در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد و به دلیل رشد و فعالیت بیشتر باکتری نسبت به دماهای بالاتر می باشد.