سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرانک امیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد های سازه آبی دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم
رامین فضل اولی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و
مجتبی صانعی – هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
عاطفه پرورش ریزی – استادیار گروه مهندسی آب پردیس دانشکدهی کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش، تاثیر عمق آب در کانال اصلی و درصد دبی انحراف بر حجم رسوبگذاری و مقدار آبگیری به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشها در فلومی به عرض ۱/۵ متر با آبگیر جانبی به عرض ۶۰ سانتی متر و با زاویهی ۶۰ درجه نسبت به فلوم اصلی انجام شدند. تاثیر سه درصد دبی انحراف ۱۵ ، ۲۰ و ۲۶ و در هر یک از این درصد دبی ها تاثیر سه عمق مورد بررسی قرار گرفت. در هر آزمایش اطلاعات مربوط به بستر برداشت و در نهایت رسم و تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن بود که در درصد پایین آبگیری ۱۵% با کاهش عمق آب میزان ورود رسوبات یه حدود ۴ برابر افزایش پیدا کرد. در همهی آزمایشها یک چاله شسته شده در دیواره بالادست دهانه آبگیر مشاهده شد. در هر سه درصد دبی انحراف با کاهش عمق آب در کانال اصلی، حجم رسوب گذاری در کانال فرعی و همین طور بیشینه عمق آبشستگی افزایش می یابد.