سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کمال امینی سولا – کارشناس ارشدعمران آب
ابراهیم شهبازی رز – کارشناس ارشد سازه های آبی
سعیده امینی سولا – دانشجوی کارشناسی ارشد
الهام رحیم پور – کارشناس مهندس یآب

چکیده:

دراین مطالعه رفتاربسترمتحرک فلوم بتنی دراثرتغییرات دبی نوع ابشکن و فاصله نسبی آبشکن ها بررسی شدها ست بدین منظورازیک فلوم بتنی با بسترشنی به قطرمتوسط ۲٫۳۶ میلیمتر و سه عدد آبشکن نفوذ پذیر و سه عدد ابشکن نفوذپذیر استفاده شدهاست آبشکن ها درسه فاصله نسبی متفاوت قرارگرفته و سه دبی متفاوت ازفلوم عبور داده شده است نتایج نشان میدهد عمق آبشستگی با دبی عبوری و فاصله نسبی ابشکن ها رابطه مستقیم دارد آشفتگی بستردرآزمایش آبشکن های نفوذپذیر بیشتر ازابشکن های نفوذناپذیر می باشد.