سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
علی سلاجقه – دانشیار دانشگاه تهران
مجتبی صانعی – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

فرسایش فرایندی فیزیکی است که تحت تاثیر پارامترهای هیدرولوژیکی و ادافیکی بسیاری است فرسایش رودخانه ای هم از این امر مبرا نمی باشد و تحت تاثیر عوامل مختلف این میزان فرسایش و کنش در بستر رودخانه ها تغییر می یابد ا زجمله عوامل مهم تاثیر گذار از نظر محققین در نرخ کنش رودخانه ها پارامتر هیدرولیکی دبی جریان می باشد که برروی تنش های برشی در کف و درطول مسیر جریان موثر بوده و موجب تغییر نرخ حمل رسوب شکل بستر و میزان مقاومت جریان می گردد درتحقیق حاضر سعی شده به کمک مطالعات آزمایشگاهی دریک فلوم آزمایشگاهی به طول ۸ متر و عرض ۰/۲۵۵ متر بصورت یک بعدی با شیب ثابت تاثیر پارامتر دبی جریان در تغییرات مرفولوژی بستر و میزان رسوب انتقال یافته با دبی های ۲و۳و۴و۵ولیتر برثانیه بررسی گردد.