سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میلاد خواستاربروجنی – دانشجوی کارشناس ارشد سازههای آبی
حسین صمدی بروجنی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

چکیده:

توصیف رفتار رسوبات چسبنده بسیار پیچیده است و فلوکوله شدن این رسوبات باعث افزایش میزان تهنشینی میشود. این پژوهش در فلوم دوارآزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهرکرد انجام پذیرفت. پروفیل سرعت و تنشبرشی جریان با استفاده از دستگاه سرعت سنج ADV ا ندازه گیریشد. روند تهنشینی رسوبات در سه سطح غلظت اولیه و پنج تنشبرشی ، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد غلظت رسوبات معلق باگذشت زمان کاهش یافته و این کاهش تا رسیدن به یک مقدار یکنواخت ادامه دارد. همچنین مشخص شد در تنشهای بزرگتر رسیدن به حالت تعادلی در زمان کمتری اتفاق میافتد. این موضوع نشان دهندهی این امر است که تنشبرشی جریان ظاهرا نقش مضاعف در فرآیند فلوکولاسیون دارد.