سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی صدیق کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی،دانشگاه تربیت مدرس
سید علی ایوب زاده – دانشیار گروه سازه های آبی،دانشگاه تربیت مدرس
علی صمدی رحیم – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

رسوبگذاری در ابتدای مخزن سد تشکیل دلتا را م یدهد. در تحقیقات گذشته بررسیهای مربوط به پیشروی دلتا تحت شرایط جریان ماندگار (دبی ثابت) صورت گرفته است و تاثیر سیلابها در این تحقیقات مورد توجه قرار نگرفته است. لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر یکی از انواع سیلابها تحت عنوان تند سیل برروی پیشروی و شکل دلتا پرداخته شده است. تند سیل برروی سرعت پیشروی دلتا تاثیر داشته البته این تاثیر به میزان کمی است و باعث می گردد تا سرعت پیشروی دلتا کندتر گردد. هنگامی که تند سیل عبور می کرد ارتفاع قسمت فوقانی دلتا به میزان کمی کاهش داشته است.