سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریسا اذین فر – کارشناس ارشدسازه های ابی
مهدی قمشی – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در یک کانال مستطیلی بار جاییکه جریان یکنواخت و پایدار از مجموعه ای از موانع استوانه ای شکل که بصورت عمودی قرارگرفته اند عبور می کند ممکن است امواج سطحی انتقالی ایجاد شود این موانع می توانند طبیعی باشند مانند پوشش گیاهی در حریم سیل گیر رودخانه ها و نیزارها و یا می توانند سازه های ساخته شده دست بشر باشند مانند شمع های قرا رگرفته درون بستر رودخانه اسکله ها و پایه های پل امواج عمودی از ایجاد نیروی متناوب و پریودیک ورتکس های تولید شده از موانع تشکیل می گردند. تولید این نیروها موجهای انتقالی در کانال را وسعت میدهند دراین تحقیق رابطه بین قطر موانع با دامنه موج عمود بر جریان مورد بررسی قرارگرفته است نتایج ازمایشگاهی نشان داد که بزرگترین دامنه مربوط به موانع با قطر ۴۰ میلی متر باشد همچنین در این قطر عدد رینولدز حداکثر میباشد.