سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیوان نصیری – کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش هیدرولیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشکده مهندسی عمران گروه آب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی

چکیده:

حوضچههای آرامش یکی از معولترین سازهها جهت استهلاک انرژی جریان سرریز سدها میباشند که جهت افزایش بازدهی استهلاک و کاهش ابعاد لازم در آنها از اجزایی نظیر بلوکهای پای تنداب، بلوکهای ضربهگیرمیانی کف حوضچه و آستانهی انتهایی استفاده میشود. بلوکهای میانیعلاوه بر تاثیر در استهلاک انرژی، طول حوضچه و ارتفاع پایاب لازم را کاهش داده و با ایجاد پرش هیدرولیکی اجباری محل پرش را نیز تثبیتمیکنند. در این مقاله به بررسی تاثیر این بلوکها بر میزان کاهش انرژی جریان با استفاده از مدل آزمایشگاهی پرداخته شده است. آزمایشها بر روی حوضچه آرامش استاندارد تیپ سه به ابعاد ۱۰۸ در ۱۸۸ سانتیمتر در موسسه تحقیقات آب با دبی های ۱۵۰ ۲۹۰ به عنوان دبی طرح حوضچه و ۰۷ لیتر بر ثانیه به عنوان دبی کنترل حوضچه و دبی طرح سرریز مدل در سه حالت بدون بلوک، با یک ردیف بلوک و با دو ردیف بلوک به صورت شطرنجی انجام گرفتند که نتایج نشان میدهد در عدد فرود بالاتر و دبی پایینتر میزان استهلاک انرژی در اثر بلوکها بیشتر بوده و همچنین ردیف دوم تاثیر چندانی در استهلاک انرژی جریان ندارد