سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی خدابخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازههای هیدرولیکی، دانشگاه آزاد
مجتبی صانعی – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری،تهران
عبدالنبی عبده کلاهچی –

چکیده:

یکی از روشهای کاهش قدرت جریان نعل اسبی در پایه پلها، استفاده از شکاف،که شامل ایجاد یک مجرا جهت عبور جریان در پایه پل است، میباشد. در تحقیق حاضر تاثیر ارتفاع شکافی به ابعاد، ارتفاع D و عرضدر یک پایه دایرهای، که در آن D 04 و ، قطر پایه و به اندازه ۶ سانتی متر میباشد تحت ۳ دبی به مقادیر ۳۳ ۰۳ لیتر در ثانیه و در ۰ موقعیت مختلف شکاف، نسبت به تراز بستر، در فلومی به طول ۱۰ متر و عرض ۶۴ سانتی مترو ارتفاع ۶۴ سانتی متر با مصالح ماسهای یکنواخت باقطر میانگین ۱/۸۶میلیمتر بررسی شد. نتایج آزمایشها نشان داد، با افزایش عدد فرود جریان و نسبت سرعت بحرانی حرکت ذرات رسوبی، عمق و حجم چاله آبشستگی نیز افزایش مییابد