سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی رحمانشاهی زهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده:

پرش هیدرولیکی از جمله پدیده های هیدرولیکی است که موجب استهلاک انرژی جنبشی آب می گردد . سازه های هیدرولیکی نظیر حوضچه های آرامش عمدتا به منظور استهلاک انرژی در پائین دست سرریزها، تندآبها و دریچهها از این خاصیت مهم پرش هیدرولیکی استفاده می نمایند. ابعاد این سازه ها بستگی مستقیم به مشخصات پرش هیدرولیکی دارد . از این رو برای اقتصادی کردن این سازه ها، از دیرباز مطالعات گسترده ای به منظور مطالعهمشخصات پرش هیدرولیکی و چگونگی کنترل آن و یا به حداقل رساندن ابعاد آن صورت گرفته است. در تحقیق حاضر با هدف ارزیایی طول پرش هیدرولیکی، با ساخت مدل های فیزیکی در ۳ شیب مختلف و قرار دادن ۳ نوع زبری بااندازه های متفاوت بر روی بستر آن ها و سپس انجام آزمایشات مختلف میزان تغییرات طول پرش هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفت. با این هدف آزمایش های متعددی برای yc/D50 ورودی در محدوده ۳ تا ۲۱ در فلوم به عرض ۳۰ سانتی متر انجام گرفت