سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدامین اردشیری – کارشناس ارشد سازه های آبی
مجتبی صانعی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران
محمد حیدرنژاد – استادیار دانشگاه آزاد

چکیده:

دراین پژوهش درمورد تغییر درصد ابگیری درحالت استفاده از آبشکن نفوذپذیر غیرمستغرق بصورت ازمایشگاهی کار شده است ازمایشها درفلومی کانال به عرض ۱/۵متر با ابگیرجانبی به عرض ۶۰سانتیمتر و با زاویه ۹۰درجه نسبت به فلوم اصلی انجام شدند تاثیر سه موقعیت فاصله صفر و ۶۰و۱۲۰ سانتیمتری آبشکن از پایین دست دهانه آبگیر و سه طول ۲۵و۳۵و۴۵ سانتیمتری آبشکن نفوذپذیر و سه زاویه ۹۰و۷۰و۱۱۰درجه نسبت به دیواره فلوم اصلی برتغییرات دبی کانال آبگیر موردبررسی قرارگرفت درهرآزمایش اطلاعات مربوط به دبی آبگیر برداشت و درنهایت رسم تحلیل شدند نتایج حاکی از آن بود که ابگیری با دبی های ۵و۱۱و۲۰درصد افزایش طول آبشکن باعث افزایش درصد آبگیری شد.