سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رامین امین زر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
علیرضا مسجدی – دانشیار دانشگاه آزاد اهواز
امیرعباس کمان بدست – استادیار

چکیده:

آبگیری ازرودخانه ها برای اهداف مختلفی ازجمله آبرسانی شهری مصارف کشاورزی و تولید برق صورت میگیرد ابگیرهاسازه هایی هستند که بمنظور انحراف آب ازرودخانه ها و تامین نیازهای مختلف مورد استفاده قرارمیگیرند اما همواره درجریان ورودی به آبگیرها با رسوبی وجود دارد که سبب اختلال و گاها انسداد دهانه آبگیر می شود صفحات مستغرق به عنوان سازه های هیدرولیکی کنترل کننده رسوب دردهانه آبگیر مورد استفاده قرارمیگیرند که دردبی انحرافی تاثیر دارند دراین تحقیق عملکرد فاصله طولی صفحات مستغرق برروی دبی انحرافی آبگیر جانبی درشرایط بدون رسوب بررسی گردید به منظور انتخاب مناسب فاصله طولی صفحات مستغرق برای بیشترین دبی انحرافی ازمایشهایی دریک مدل فیزیکی ازجنس پلکسی گلاس با قوس ۱۸۰درجه و انحنای نسبی قوس Rc/B=4/67 شعاع مرکزی قوس =RC و عرض کانال =B انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که درکلیه اعدادفرود و درکلیه زوایای ابگیری دبی نسبی انحرافی QR درفاصله طولی ۰/۴۸ نسبت به فواصل طولی دیگر بیشتر میب اشد.