سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل کاهکش – دانشجوی سازه های آبی-دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
سیدمحسن مسعودنیا – دانشجوی سازه های آبی-دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشگاه شهید چمران-دانشکده ی علوم آب

چکیده:

در تحقیق صورت گرفته ، تلاش شده است تا با بکارگیری تیغه های انتهایی با ارتفاع های مختلف ، تغییراتی که درمشخصات پرش هیدرولیکی با حضور تیغه های انتهایی و بدون حضور این تیغه ها ایجاد می شود ، مورد بررسی قرار گیرد.هدف اصلی تحقیق ، کاهش طول پرش و به تبع آن کاهش طول حوضچه ی آرامش است.اساس کار به این شکل است که آب پس از عبور از روی سرریز اوجی وارد فلومی به عرض ۳۰ سانتی متر می شود و پرش دقیقا در پای سرریز رخ میدهد .این آزمایش با ۶ دبی تکرار شده است.محل تشکیل پرش به کمک دریچه ای که در انتهای فلوم است در پای سرریز تثبیت گردیده است.به منطور بررسی دقیق تر، ارتفاع تیغه ها در چهار ارتفاع مختلف ته یه شده است که همگی در فاصله ی ۱۰۰ سانتی متری از پای سرریز نصب شده اند .در نهایت با تنظیم گراف ها و مقایسه ی اطلاعات به نتایجی دست پیدا کردیم که حاکی از تاثیر مثبت تیغه ها بر کاهش طول پرش است.همچنین باید بیان کرد که این تیغه ها بر کاهش طول غلتابه تاثیر بهتری دارند.