سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن صفاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد د
محمد مهدی توانا – عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
عبدالنبی عبده کلاه چی – مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی تهران

چکیده:

سرریز نیلوفری یکی از انواع سرریزهای مورد استفاده در دریاچه سدها به منظور تخلیه سیلابهای احتمالی از مخزن سد می باشد. در این تحقیق سعی بر بررسی هیدرولیک جریان در سرریزهای نیلوفری و تأثیر پلکانی کردن رویه داخلی سرریز و اندازه گیری میزان افت انرژی در مدخل خروجی و دبی عبوری از آن است. با استفاده از مدلهای هیدرولیکی و سرریز با قطرهای مختلف دبی های متفاوتی را از سرریزهای ساده (سرریز مبنا) و سرریزهای پلکانی عبور داده و مشخصات جریان مانند: دبی عبوری، ارتفاع آب روی سرریز، افت انرژی در گالری تخلیه و … را اندازه م یگیریم. نتایج حاصل از پلکانی کردن نشان می دهد که در حالت کنترل روزنه بر اثر کاهش افت روی سرریز هد آب و دبی عبوری از سرریز افزایش می یابد.