سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا بختیاری – کارشناسی ارشد -دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر فتحی مقدم – استاد -دانشگاه شهید چمران اهواز
پیمان آق تومان – کارشناسی ارشد -پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

در این مقاله به منظور بررسی تأثیر آزمایشگاهی پارامترهای موج بر تغییر شکل پروفیل دیوار ساحلی شکل پذیر آزمایشات مدل در چند عمق آب انجام شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق با نتایج مدل آزمایشگاهی انجام شده در فلوم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری SCWMRI)که با استفاده از امواج نامنظم و طیف انرژی جونسواپJONSWAP) انجام پذیرفته می باشد. برای بررسی تأثیر تراز سطح آب، سازه با مصالح لایه آرمور با درجه بندیD85 /D15=1/82 و مقیاس مدل ۱:۲۵ در نظر گرفته شده است. در هر آزمایش ۳۰۰۰ موج به سازه اصابت نموده و در مجموع ۶۰ آزمایش انجام شده است. نتایج به دست آمده از آزمایش ها پس از رسم نمودارها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مدل نشان می دهد که با افزایش ۸۲ درصدی تیزی موج پارامتر آسیب ۸۵ درصد کاهش و نیز با افزایش ۵۷ درصدی ارتفاع موج، پارامتر آسیب ۸۷ درصد افزایش می یابد و با افزایش ۵۷ درصدی طول موج پارامتر آسیب ۸۳ درصد افزایش پیدا می کند