سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا کلامی زاده – کارشناس ارشد سازه های آبی
محمد پرویزپور – کارشناس ارشد سازه های آبی، شرکت کشت و صنعت نیشکر واحد دهخدا

چکیده:

یکی از مسائل مهم در رودخانه ها فرسایش بستر و تخریب دیواره سواحل در محل خم رودخانه است. برای جلوگیری از بروز چنین پدیده ای از سازه های حفاظتی نظیر آب شکن، استقرار دایک، و نصب صفحات مستغرقدر رودخانه استفاده می شود. صفحات مستغرق درعمل، سازه های سنگریزه ای کوتاهی می باشند که با زاویه کمی نسبت به جهت جریان قرار گرفته و باعث اصلاح الگوی جریان و توزیع رسوب می گردد. همچنین از این صفحات در پروژه هایمختلفی همچون جلوگیری از ورود رسوبات به دهانه آبگیر، در نزدیک ایستگاه های پمپاژ و تعمیق رودخانه ها برای اهداف کشتیرانی و… استفاده شده است.تحقیق حاضر در زمینه کاربرد صفحات مستغرق در قوس ۰۹ درجه همگرا که به منظور کنترل فرسایش در دیواره خارجی قوس با استفاده از روش مذکور انجام گرفته است. در این تحقیق تاثیر فاصله طولی صفحاتمستغرق از قوس مورد بررسی قرار گرفته است.