سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نجمه السادات فلاح گلنشینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
عبدالرضا ظهیری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گر
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان,گرگا
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان,گرگ

چکیده:

آبشستگی موضعی اطراف پای هها از علل عمده تخریب پلها است. وجود موانع طبیعی مانند پوشش گیاهی و درختان یک امرطبیعی در مسیر رودخان هها است. در شرایط سیلاب، تجمع شاخه و برگ گیاهان در جلوی پایه پلها سبب افزایش عمق آبشستگی و نیز تسریع در تخریب پل میشود. در این مقاله با استفاده از داد ههای آزمایشگاهی، اثر تغییر عمق جریان ( با سرعت ثابت) در حضور توده شاخ و برگ بر حداکثر میزان آبشستگی مورد بررسی قرار میگیرد. آزمایشات در کانال آزمایشگاهی به ۵ سانتیمتر انجام شده است. در این . طول ۸ متر و عرض و ارتفاع ۴۰ سانتیمتر بر روی یک پایه پل استوانهای با قطر ۲ آزمایشات برای شبی هسازی تجمع اجسام شناور در جلوی پایه از قطعات چوبی استفاده شده است