سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ساناز برهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمحمود برقعی – استاددانشگاه صنعتی شریفتهران

چکیده:

آبشستگی موضعی دراثرپرش هیدرولیکی یکی ازعواملی است که پایداری سازه های هیدرولیکی را مورد تهدید قرارمیدهد دراین مقاله با استفاده ازمدل آزمایشگاهی تاثیر صفحات مدفون مایل درکنترل و کاهش آبشستگی موضعی پایین دست پرش هیدرولیکی مورد بررسی قرارگرفته است کلیه ازمایشها درشرایط اب صاف رسوب بستر یکنواخت و عدد فرود جریان ثابت انجام شده است شرایط متغیر آزمایش شامل صفحات مدفون با زوایای مختلف می باشد که بصورت تکی و درفواصل متفاوت ازسکوی فرسایش ناپذیر قرارگرفته اند براساس نتایج حاصل از آزمایشها مشخص گردید که با کاهش زاویه صفحات مدفون عمق آبشستگی ماکزیمم نیز کاهش می یابد.