سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا پیرستانی – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مهرداد کاویانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

از بین عوامل مختلف مؤثر در پدیده آبشستگی در پایین دست جتهای ریزشی کالورت، زاویه ریزش جت کمتر در تحقیقات مورد توجه قرار گرفته است، لذا در این تحقیق اثر زاویه ریزش کالورت روی پارامترهای حفره آبشستگی مورد بررسی قرار میگیرد. جت آب که از لولهای با مقطع دایرهای بر روی بستری از جنس سیلیس با d50 برابر ۱/۲۷ میلیمتر، عمق پایاب ۱۵ سانتیمتر و در سه حالت کالورت با سه زاویه ۱۰ -، صفر و ۱۰ درجه ۸۰ ، ۹۰ ، ۱۰۰ درجه نسبت به راستای قائم) مدلسازی گردید. با اندازهگیری حداکثر عمق، طول و عرض حفره آبشستگی و ارتفاع برآمدگی رسوبات در پاییندست حفره و حجم حفره برای هر آزمایش و تجزیه و تحلیل آن نتیجه میشود که زاویه ریزش کالورت بر روی مشخصات حفره آبشستگی مؤثر بوده که در این مقاله به طور کامل به آن اشاره شده است