سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا کاویانپوراصفهانی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیاوش حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هیدرولیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الد

چکیده:

جهشهیدرولیکی به علتکاربردفراوان دراستهلاک انرژی در پایین دست سازه های هیدرولیکی مانند سدها،سرریزها،شیبشکن ها و…از پدیده های مهم در کانال های باز می باشد وبه همین دلیل تا به حال مورد توجه دانشمندان ومحققان بسیاری قرارگرفته است.از طرفی به جریان های حاوی مواد معلق ورسوب که شامل ذراتمعدنی یا آلی بوده جریان های سوسپانسیونی اطلاق می گرددکه جریان گل آلود نیز نوعی جریان سوسپانسیونی بوده ویکجریان غلیظ نامیده می شود.در شرایطی که جریان دارای بار رسوبی معلق یاجریان غلیط باشد،باتوجه به میزان دبی وسرعت جریان وغلظتوقطر ذرات رسوبی،توان حمل جریان ونیز اصطکاکداخلی ذرات آب ورسوب متفاوت خواهد بود.در نتیجه غلظت بار رسوبی می تواند روی مشخصات جهشهیدرولیکی تأثیرگذاشته واین شرایط را با شرایط آب صاف متفاوت سازد.در تحقیق انجام شده تأثیر غلظت بار رسوبی بر روی مشخصات پرش هیدرولیکی مانند طول پرش،عمق ثانویه وافت انرژی نسبی پرش مورد بررسی قرارگرفته است.برای انجام آزمایشات از مدل ساخته شده شامل فلومی با عرض ۱۰ سانتیمتر در ابتدا و ۶۰ سانتیمتر در ادامه،ارتفاع ۴۶ سانتیمتر وطول ۱۲ متر استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که با افزایشبار رسوبی از میزان عمق ثانویه کاسته می شود.همچنین با افزایشمیزان رسوبدر جریان، طول پرشهیدرولیکی کاهشمی یابد ومیزان افتانرژی در اثر پرشافزایشمی یابد.