سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریبا اشتیاق حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
داود فرسادی زاده – اعضا هیئت علمی دانشگاه تبریز
علی حسین زاده دلیر –
اکرم عباسپور –

چکیده:

آرام کننده ها یجامی مستغرق دندانه دار یکی از انواع سازه های مستهلک کننده انرژی هستند این سازه ها درانتهای سرریز ها و تخلیه کننده ها به عنوان سازه حفاظتی از تخریب سازه اصلی محافظت کرده و میزان فرسایش و آبشستگی درپایین دست را به حداقل می رسانند دراین مقاله نتایج تحقیق آزمایشگاهی پدیده آبشستگی درپایین دست سازه آرام کننده جامی مستغرق دندانه دار توسط ۳ مدل فیزیکی با زوایای لبه جام پرتاب ۴۵ و ۵۰ و ۵۵ درجه درشرایط هیدرولیکی مختلف ارایه شده است جت آب به صورت مستغرق از روی جام با ارتفاع ۳۵ سانتی متر برروی بستر مایه اس به d50 برابر با ۳ میلی متر با عمق پایاب ۱۳/۵و۱۵ و ۱۶/۵و۱۸ سانتیمتر به مدت ۱۲۰ دقیقه تخلیه گردید نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش زاویه پرتاب و با کاهش عمق پایاب حداکثر عمق حفره آبشستگی افزایش می یابد و گسترش طولی حفره ابشستگی افزایش می یابد.