سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی لطف اللهی یقین – استاد – دانشگاه تبریز
محمدحسن امین فر – دانشیار – دانشگاه تبریز
علیرضا مجتهدی – استادیار – دانشگاه تبریز
مرتضی محمدی حسن کیاده – کارشناس ارشد سازه های دریایی – دانشگاه تبریز

چکیده:

دیوارهای دریایی متعددی در دنیا به منظور حفاظت از سواحل ساخته شده اند که نیازمند در نظر گرفتن تمهیداتی به منظور جلوگیری از وقوع خرابیهای سازه ای پیش بینی نشده می باشند [ ۱]. یکی از موثرترین و در عین حال اقتصادی ترین گزینه ها برای حفاظت آنها ایجاد یکموجشکن مستغرق در جلوی دیوار دریایی می باشد. در این تحقیق تاثیر پارامتر تغییر عرض تاج موجشکن مستغرق بر میزان تغییرات فشارهای هیدرودینامیکی موج وارده بر مدل فیزیکی دیوار قائمبه صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، نتایج حاصل از اندازه گیریهای فشار هیدرودینامیکی، با فرمولهای ارائه شده توسط [ ۲،۳ ] نیز مقایسه گردید. مشاهده می شود که استفاده از موجشکن مستغرق در عین حال که میزان فشار وارده بر دیوار را کاهش می دهد، اما در بعضی از حالات با افزایش عرض تاج آن، مقدار فشار بر خلاف انتظار افزایش می یابد که دلیل این امر به تیز شدن امواج در نزدیکی دیوار ارتباط داده می شود