سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی احمدی آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد

چکیده:

در این تحقیق یک مدل آزمایشگاهی جهت بررسی اندرکنش امواج آبی سطحی و ورق های شناور روی آب توسعه داده شده است. مایع مورد بررسی همگن، غیرچسبنده و غیرقابل تراکم فرض شده است. با بررسی یک ورق شناور محدود به عنوان سازه شناور بزرگ که با کابلهائی به کف فلومآزمایشگاهی متصل شده است در عمق های آبخور مختلف، جابجائی های سازه شناور به وسیله سنسورهای صوتی و نوسانات سطح آزاد آب به وسیلهسنسورهای امپدانسی اندازه گیری گردید. نتایج نشان دادند که مقدار جابجائی سازه با طول موج و ارتفاع موج نسبت مستقیم و با عمق آبخور نسبتعکس دارد. در ادامه با قرار دادن سنسورهای امپدانسی در قبل و بعد از ورق شناور محدود، نوسانات سطح آزاد آب بررسی گردید و به کمک آنضریب عبوری آزمایشگاهی محاسبه شد. نتایج آزمایشگاهی نشان دادند که با افزایش طول موج و پریود ضریب عبوری افزایش می یابد. همچنین با استفاده از تئوریMMEE روش بسط های تابع ویژه تطبیقی) نیز ضریب عبوری محاسبه گردید، که تطابق مناسبی با نتایج آزمایشگاهی از خود نشان می دهد.