سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی صانعی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
سیدمجتبی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
سیدعباس حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

با توجه به آنکه اغلب فرمولهای انتقال بار بستر برای رودخانه هایی با شیب کم استخراج و کالیبره شده اند ضرورت بازنگری این روابط برای رودخانه هایی با شیب تند حائز اهمیت می باشد موضوعی که برای بسیاری از رودخانه های کوهستانی کشورمان مصداق پیدا م یکند آنچه دراین تحقیق مدنظر قرارگرفته مطالعه وب ررسی فرمولهای محاسبه بار بستر دررودخانه ها بوسیله مدل آزمایشگاهی بوده است برای این منظور تعداد ۶۲ آزمایش در یک فلوم بطول ۸ متر و عرض ۲۵۵ میلی متر برروی بسترهایی با مصالح شنی یکنواخت که D50 آنها درمحدوده ۱/۷ تا ۸/۲۹ میلی متر قرار داشته تحت شرایط جریان یکنواخت بار بستر انجام گرفت شیب در آزمایشهای انجام شده درمحدوده ۱تا۹ درصد بوده و اعداد شیلدز جریان درمحدوده ۰/۰۴۵ تا ۰/۴۵۵ قرارگرفته است.